ვინ არის ავთანდილ გალდავა, რომელიც მძარცველს ჩაბარდა და მის სანაცვლოდ მძარცველმა 16 მძევალი გაათავისუფლა

0

ზუგ­დიდ­ში “სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის” ოფის­ზე თავ­დამ­სხმე­ლის მიერ აყ­ვა­ნი­ლი მძევ­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლია. მძარ­ცველ­მა კი შე­ნო­ბა სამ მძე­ვალ­თან ერ­თად და­ტო­ვა, ხელ­ში კი ხელ­ყუმ­ბა­რა ეკა­ვა.
ვი­დე­ო­ში ჩანს, რო­გორ გა­მო­დის “სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის” ოფი­სი­დან თავ­დას­ხმე­ლი, სამ მძე­ვალ­თან და ერთ პო­ლი­ცი­ელ­თან ერ­თად. ამის შემ­დეგ ჯდე­ბი­ან “პი­კა­პის” მარ­კის ავ­ტო­მო­ბილ­ში. მძევ­ლებს შო­რის იყო სამ­გრე­ლო-ზემო სვა­ნე­თის სამ­ხა­რეო პო­ლი­ცი­ის უფ­რო­სი ავთო გალ­და­ვა, რო­მე­ლიც, სავ­რა­უ­დოდ, თავ­დამ­სხმელ­თან აწარ­მე­ობ­და მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს, შემ­დგომ კი ერთ-ერთი მძე­ვა­ლი ჩა­ა­ნაც­ვლა.

loading...

სა­მეგ­რე­ლო-ზემო სვა­ნე­თის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სად ავ­თან­დილ გალ­და­ვა ერთი წე­ლია, რაც და­ი­ნიშ­ნა. მა­ნამ­დე სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი იყო. იგი 1979 წლის 16 ოქ­ტომ­ბერს, თბი­ლის­ში და­ი­ბა­და. დამ­თავ­რე­ბუ­ლი აქვს სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ა­ვი­ა­ციო ფა­კულ­ტე­ტი, ძა­ლო­ვან სტრუქ­ტუ­რა­ში წლე­ბია მუ­შა­ობს.

კერ­ძოდ 2008 წლი­დან ში­ნა­გან საქ­მე­თა ორ­გა­ნო­ებ­ში სხვა­დას­ხვა თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მუ­შა­ობ­და. უბ­ნის ინ­სპექ­ტორ-გა­მომ­ძი­ებ­ლად და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა და ნელ-ნელა იზ­რდე­ბო­და მისი სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი კა­რი­ე­რა. 2011- 2012 წლებ­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რი ოპე­რა­ტი­უ­ლი დე­პარ­ტა­მენ­ტში მუ­შა­ობ­და გა­მომ­ძი­ებ­ლად; შემ­დეგ თბი­ლი­სის მთა­ვა­რი სამ­მარ­თვე­ლოს დე­ტექ­ტი­ვე­ბის სამ­მარ­თვე­ლოს მე-3 გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლე იყო

loading...

Share.