“საიტი უკვე ჩაირთო და რეგისტრაცია დაწყებულია…” – აი სად უნდა დარეგისტრირდეთ 200 ლარიანი დახმარების მისაღებად…

0

0-დან 17 წლის ჩათ­ვლით ბავ­შვე­ბის­თვის, 200-ლა­რი­ა­ნი დახ­მა­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად, მშობ­ლე­ბი სპე­ცი­ა­ლურ პორ­ტალ­ზე რე­გის­ტრა­ცი­ის გავ­ლას დღე­ი­დან შეძ­ლე­ბენ. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო ავ­რცე­ლებს.

loading...

უწყე­ბის ცნო­ბით, რე­გის­ტრა­ცი­ის შე­სა­ხებ შე­სა­ბა­მი­სი ინ­სტრუქ­ცია ხელ­მი­საწ­ვდო­მია, სა­მი­ნის­ტროს ვებ გვერ­დზე: www.moh.gov.ge და ელექტრო­ნულ პორ­ტალ­ზე -daxmareba.moh.gov.ge, რო­მე­ლიც უკვე ჩა­ირ­თო.

loading...

Share.