“ქართულ პოლიტიკაში ახალი სახეები ჩნდებიან, ყველაფერი მარტივ მამრავლებად იშლება” – ლელა კაკულიას უახლესი წინასწარმეტყველება

0

ქარ­თვე­ლი წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლი ლელა კა­კუ­ლია “ფე­ის­ბუ­ქის” ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე უახ­ლეს წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლე­ბას აქ­ვეყ­ნებს:
“დად­გა დრო და ახლა მე უნდა და­ვიც­ვა ჭყონ­დი­დე­ლი. ეს, ასე ვთქვათ, ჩემს პროგ­რა­მა­ში შე­დის.
ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი ჩნდე­ბი­ან. დიახ, ახა­ლი სა­ხე­ე­ბი და

loading...

არა ძვე­ლი სა­ხე­ე­ბი ახა­ლი პარ­ტი­ის სა­ხე­ლით. ბო­დი­ში, ბე­დის­წე­რა ყვე­ლას კა­რის­კენ მი­უ­თი­თებს!
ვხე­დავ მო­მა­ვალ პატ­რი­არ­ქს – ამ წუთ­ში ყვე­ლას­თვის უც­ნობ, მაგ­რამ ყვე­ლას­თვის ნაც­ნობს! და ყვე­ლა­ფერს თა­ვი­სი სა­ხე­ლი და­ერ­ქმე­ვა.

გინ­დათ თუ არ გინ­დათ, და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლი დე­კა­ნო­ზი მა­ინც გან­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა ცი­ხი­დან!

თე­მას, რო­მე­ლიც ახლა აგორ­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში – ბაგ­რა­ტი­ო­ნე­ბის თე­მას ვგუ­ლის­ხმობ, გან­ვი­თა­რე­ბა არ მოჰ­ყვე­ბა.

ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში დიდი ცვლი­ლე­ბე­ბი უკვე და­წყე­ბუ­ლია. ყვე­ლა და ყვე­ლა­ფე­რი მარ­ტივ მამ­რავ­ლე­ბად იშ­ლე­ბა…

ის ნე­გა­ტი­უ­რი ვა­რა­უ­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც ახლა მუ­სი­რებს ანაკ­ლი­ის გარ­შე­მო, ფუ­ჭია და არ ას­რულ­დე­ბა. ამ წუ­თას ვხე­დავ აშე­ნე­ბულ ანაკ­ლი­ის პორ­ტს და სა­ქარ­თვე­ლოს ძლი­ერ სა­ზღვარს – აფხა­ზეთ­თან ერ­თად.

დე­დო­ფალ ელი­ზა­ბეტს არ უნდა, რომ დიდი ბრი­ტა­ნე­თი ევ­რო­კავ­ში­რი­დან გა­ვი­დეს. ხოლო რაც არ უნდა დე­დო­ფალს, არ უნდა არც ღმერ­თს!”.

loading...

Share.